Menu Zamknij

Polski Ład – zmiany od 2022-01-01

Przygotowaliśmy dokument zawierający podsumowanie najważniejszych zmian wchodzących z nowym rokiem w ramach tak zwanego “Polskiego Ładu”. Dokument ten można też pobrać w postaci pliku .pdf, link do dokumentu:
https://podatki.pro/wp-content/uploads/2021/12/ulotka-podatki-2022.pdf

Decyzję co do ewentualnej zmiany formy opodatkowania w ramach działalności wykonywanej osobiście lub w formie spółki osób fizycznych należy podjąć do 20 lutego 2022.

ulotka-podatki-2022

Nowe oznaczenia VAT obowiązujące od 1 października 2020

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana do VAT i sprzedajesz: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, samochody i części samochodowe, paliwa, oleje opałowe, odpady, metale szlachetne, leki i wyroby medyczne, budynki i grunty, usługi niematerialne oraz usługi transportowe i magazynowe to:

od 1.10.2020 roku masz obowiązek opisywać wyłącznie na fakturach sprzedaży 
– symbole grup towarów i usług GTU,
– oznaczenia dotyczące procedur,
niezbędnych do stworzenia nowej wersji JPK-V7M lub JPK-V7K.

UWAGA! Jeżeli prowadzisz sprzedaż tylko i wyłącznie za pośrednictwem kasy fiskalnej lub prowadzisz tylko i wyłącznie ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej, wpisywanie kodów GTU Cię nie obowiązuje.

Organy skarbowe uprawnione są do nakładania kar pieniężnych za złożenie plików JPK zawierających błędy (w wysokości 500 zł za każdy błąd w pliku JPK ).

Kary można uniknąć pod warunkiem złożenia odpowiednich wyjaśnień i korekt plików JPK w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia z Urzędu Skarbowego.

Proszę zapoznać się ze szczegółowymi oznaczeniami grup towarów i usług, które należy oznaczać na fakturach sprzedaży.

KODY GTU, które należy oznaczać na fakturze sprzedaży:

GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)
GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10 (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży),
GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne,
GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
GTU_10: budynki, budowle, grunty (usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)
GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe. (usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)
GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży),

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.SYMBOLE PROCEDURY, które należy oznaczać na fakturze sprzedaży:

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajecie towary za granicę dla osób prywatnych),

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)

TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (to szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę, albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o.)

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od dnia 17.04.2020r. do dnia 30.04.2020r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o udzielenie dofinansowania znajdują się na stronie: urzędu pracyhttps://czestochowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

 1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego:
  • przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia praca.gov.pl
  • lub przez platformę ePUAP – jako adresata proszę wpisać pupczestochowa
 2. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie lub do skrzynki znajdującej się w budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, wejście od strony garaży
 3. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie  ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
  • Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29, 42-230 Koniecpol. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Częstochowa pod numerem telefonu: 34/370-61-16 oraz w GCP w Koniecpolu pod numerem telefonu: 34/355-14-12.

15zzc_zasady_samozatrudnieni_v4

Źródło: https://czestochowa.praca.gov.pl/-/12136708-nabor-dofinansowanie-dla-samozatrudnionych

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% – rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego) mogą otrzymać – na podstawie umowy podpisanej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. Jego wysokość zależy od wielkości zanotowanego spadku obrotów przez przedsiębiorcę. I tak, będzie ono mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

 • co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Ważne

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż trzy miesiące (Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wydłużyć ten okres).

Przykład

Firma zatrudniająca 15 osób odnotowała spadek przychodów sięgający 40 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Może ona wystąpić o dofinansowanie zatrudnienia swoich pracowników do urzędu pracy. W takiej sytuacji otrzyma na każdą osobę zatrudnioną przez 3 miesiące kwotę w wysokości 1300 zł (50% płacy minimalnej) oraz ok. 250 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Miesięcznie może zatem liczyć na ok. 23 250 zł, a przez 3 miesiące na blisko 70 tys. zł.

Przykład

Firma zatrudniająca 15 osób odnotowała spadek przychodów sięgający 85 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Może ona wystąpić od dofinansowanie zatrudnienia swoich pracowników do urzędu pracy. W takiej sytuacji otrzyma na każdą osobę zatrudnioną przez 3 miesiące kwotę w wysokości 2340 zł (90% płacy minimalnej) oraz ok. 450 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Miesięcznie może zatem liczyć na ok. 42 tys. zł, a przez 3 miesiące na ponad 125 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Składając wniosek, będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o:

 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości w związku z COVID- 19,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,
 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem,
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Ważne

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, jest obowiązany do zatrudniania pracowników objętych umową podpisaną ze starostą przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku otrzymaną pomoc będzie musiał zwrócić – bez odsetek – proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

dofinansowanie-wynagrodzen

Wsparcie_dla_firm_dofinansowanie_do_wynagrodzen

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotują spadek obrotów gospodarczych, są uprawnieni do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy dla zatrudnionych. A co za tym idzie, do wystąpienia o dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń tych osób oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od tych świadczeń. Takie rozwiązanie będzie przysługiwać przez 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

Dotyczy to przedsiębiorców:

 • którzy odnotują spadek obrotów gospodarczych (rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) nie mniej niż o:
  • 15% obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego) lub
  • 25% obliczonych jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego),
 • w stosunku do których nie zachodzą przesłanki zgłoszenia wniosku o upadłość,
 • którzy nie zalegali do końca III kwartału 2019 r. z zapłatą podatków, składek
 • na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Kto może być objęty przestojem ekonomicznym albo obniżonym czasem pracy?

Przestojem ekonomicznym albo obniżonym czasem pracy mogą być objęci:
– pracownicy, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
– osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą,
– osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy powinny być ustalone w porozumieniu zawartym między pracodawcą a związkami zawodowymi albo gdy takich związków w firmie nie ma, z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
Kopię takiego porozumienia pracodawca ma obowiązek przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Jaka powinna być treść porozumienia?

W porozumieniu strony powinny określić co najmniej:
– grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
– obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
– okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Ważne

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy, czyli przepisów dotyczących zmiany warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Oznacza to, że pracodawca nie będzie musiał składać pracownikom tzw. wypowiedzeń zmieniających ani zawierać z nimi dodatkowych indywidualnych porozumień w celu wdrożenia uzgodnionych rozwiązań.

Pracownicy objęci:

 • przestojem ekonomicznym – mają za ten czas otrzymać wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50%, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 2600 zł brutto) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to może zostać dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz powiększone o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od części finansowanego wynagrodzenia.
 • skróconym wymiarem czasu pracy – mają za ten czas otrzymywać wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do czasu pracy (przedsiębiorca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20% – nie więcej niż do 0,5 etatu), nie mniej jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to może zostać dofinansowywane ze środków FGŚP do 50%, nie więcej jednak niż do kwoty odpowiadającej 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie obejmie również składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od części finansowanego wynagrodzenia.

Świadczenia z FGŚP będą przyznawane na okres do 3 miesięcy, przy czym Rada Ministrów będzie mogła rozporządzeniem wydłużyć ten okres. Z tego typu pomocy (na tych samych pracowników) przedsiębiorca skorzystać może tyko raz. Może on bowiem otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie w przypadku, gdy nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ważne

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie z FGŚP, nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom, w stosunku do których korzysta z dofinansowania z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie dofinansowania oraz w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach dofinansowania – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.

Dodatkowe objaśnienia, dokumenty, wnioski online

swiadczenie-postojowe-pracownicy

FGSP_postojowe

Odpowiedzi na pytania o zwolnienie z ZUS i świadczenie postojowe

Poniżej odpowiedzi na pytania które dzisiaj zadaliśmy na infolinii ZUS:

1) Czy osoba samozatrudniona może skorzystać jednocześnie:
    – ze zwolnienia ze składek ZUS za 3-5/2020
    – oraz ze świadczenia postojowego, jeśli spełnia ustawowe warunki ?
TAK

2) Czy świadczenie postojowe można składać tylko 1 raz ?
TAK

3) Czy właściciel firmy, który opłaca wyłącznie składkę zdrowotną, gdyż jest zatrudniony na umowę o pracę, może wnioskować o zwrot składki ZUS zdrowotnej za 3-5/2020 jeśli spełnia ustawowe warunki ?
TAK

4) Czy właściciel firmy, który opłaca wyłącznie składkę zdrowotną, gdyż jest zatrudniony na umowę o pracę, może wnioskować o świadczenie postojowe jeśli spełnia ustawowe warunki ?
TAK

5) Czy wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za 3-5/2020 składa się co miesiąc osobno czy można złożyć wniosek od razu za wszystkie miesiące ?
Można złożyć wniosek za wszystkie miesiące naraz

6) Czy właściciel firmy, który ma 5 pracowników pracujących na etacie i 5 pracowników na urlopie wychowawczym może otrzymać zwrot składek ZUS za 3-5/2020 ?
NIE MOŻE, nie spełnia kryterium ilości zgłoszonych ubezpieczonych do ubezpieczenia społecznego na dzień 29.2.2020 r.

Świadczenie postojowe dla firm

Jak złożyć wniosek?

Warunki przyznania wsparcia

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Więcej informacji na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Świadczenie_postojowe1

Składanie wniosku o zwolnienie z ZUS

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ). Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ.

Warunki zwolnienia

 • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób (razem z właścicielami) na 29 lutego 2020 r.
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł.
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kogo dotyczy?

Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Co zyskasz?

 • Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.
 • Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?

Jak się z Tobą skontaktujemy?

 • Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto.
 • Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty. 

Czy możesz się odwołać od decyzji?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Gdzie otrzymasz pomoc?

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców).

Przykład

Pani Krystyna prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Zakład prowadzi od listopada 2019 r. W lutym wizyty odwołało 25% klientek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%.

Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.

Pani Krystyna spełnia warunki:

 • podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
 • jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie przekroczył 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku)

Przykład

Pan Zdzisław prowadzi wyłącznie usługi transportu międzynarodowego. Działalność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe.

W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności.

Pan Zdzisław otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.

Pan Zdzisław spełnia warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
 • zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,
 • jego przychód w marcu wyniósł „0” był więc niższy od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku)

Przykład

Pan Adam prowadzi zakład szewski. Zakład prowadzi od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu miał mniej klientów. Złożył 1 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

Pan Adam spełnia warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozlicza podatek według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, więc przysługuje mu świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

Przykład

Pan Mateusz prowadzi sklep spożywczy. Zakład prowadzi od sierpnia 2009 r. Ze względu na stan epidemi w kwietniu jego przychody spadły o 45%. Złożył 18 maja 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

W marcu 2020 r. jego przychody wyniosły 50 000 zł a w kwietniu 27 500 zł, były więc niższe o 45% w stosunku do lutego.

Pan Mateusz nie otrzyma świadczenia postojowego gdyż pomimo, że jego przychody w marcu spadły o 45% w stosunku do marca, to były wyższe niż 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku)

Przykład

Pani Ewelina świadczy usługi kosmetyczne w domu klientki. Działalność prowadzi od 3 lutego 2020 r. Rozlicza się w formie karty podatkowej i opłaca podatek VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu spadły jej przychody w stosunku do lutego o 10%. Złożyła 12 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 1 000 zł a w marcu 900 zł, były więc niższe o 10% w stosunku do lutego.

Pani Ewelina pomimo niskich przychodów nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż rozpoczęła działalność po 1 lutego 2020 r. oraz jej przychody w marcu spadły o mnie niż 15% w stosunku do lutego 2020 r.

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468