Menu Zamknij

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% – rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego) mogą otrzymać – na podstawie umowy podpisanej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. Jego wysokość zależy od wielkości zanotowanego spadku obrotów przez przedsiębiorcę. I tak, będzie ono mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

  • co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Ważne

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż trzy miesiące (Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wydłużyć ten okres).

Przykład

Firma zatrudniająca 15 osób odnotowała spadek przychodów sięgający 40 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Może ona wystąpić o dofinansowanie zatrudnienia swoich pracowników do urzędu pracy. W takiej sytuacji otrzyma na każdą osobę zatrudnioną przez 3 miesiące kwotę w wysokości 1300 zł (50% płacy minimalnej) oraz ok. 250 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Miesięcznie może zatem liczyć na ok. 23 250 zł, a przez 3 miesiące na blisko 70 tys. zł.

Przykład

Firma zatrudniająca 15 osób odnotowała spadek przychodów sięgający 85 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Może ona wystąpić od dofinansowanie zatrudnienia swoich pracowników do urzędu pracy. W takiej sytuacji otrzyma na każdą osobę zatrudnioną przez 3 miesiące kwotę w wysokości 2340 zł (90% płacy minimalnej) oraz ok. 450 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Miesięcznie może zatem liczyć na ok. 42 tys. zł, a przez 3 miesiące na ponad 125 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Składając wniosek, będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o:

  • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości w związku z COVID- 19,
  • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,
  • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
  • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem,
  • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
  • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Ważne

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, jest obowiązany do zatrudniania pracowników objętych umową podpisaną ze starostą przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku otrzymaną pomoc będzie musiał zwrócić – bez odsetek – proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

dofinansowanie-wynagrodzen

Wsparcie_dla_firm_dofinansowanie_do_wynagrodzen

Dodaj komentarz