Menu Zamknij

Nowe oznaczenia VAT obowiązujące od 1 października 2020

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana do VAT i sprzedajesz: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, samochody i części samochodowe, paliwa, oleje opałowe, odpady, metale szlachetne, leki i wyroby medyczne, budynki i grunty, usługi niematerialne oraz usługi transportowe i magazynowe to:

od 1.10.2020 roku masz obowiązek opisywać wyłącznie na fakturach sprzedaży 
– symbole grup towarów i usług GTU,
– oznaczenia dotyczące procedur,
niezbędnych do stworzenia nowej wersji JPK-V7M lub JPK-V7K.

UWAGA! Jeżeli prowadzisz sprzedaż tylko i wyłącznie za pośrednictwem kasy fiskalnej lub prowadzisz tylko i wyłącznie ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej, wpisywanie kodów GTU Cię nie obowiązuje.

Organy skarbowe uprawnione są do nakładania kar pieniężnych za złożenie plików JPK zawierających błędy (w wysokości 500 zł za każdy błąd w pliku JPK ).

Kary można uniknąć pod warunkiem złożenia odpowiednich wyjaśnień i korekt plików JPK w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia z Urzędu Skarbowego.

Proszę zapoznać się ze szczegółowymi oznaczeniami grup towarów i usług, które należy oznaczać na fakturach sprzedaży.

KODY GTU, które należy oznaczać na fakturze sprzedaży:

GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)
GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10 (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży),
GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne,
GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
GTU_10: budynki, budowle, grunty (usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)
GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe. (usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)
GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży),

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.SYMBOLE PROCEDURY, które należy oznaczać na fakturze sprzedaży:

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajecie towary za granicę dla osób prywatnych),

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)

TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (to szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę, albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o.)

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Dodaj komentarz