Menu Zamknij

Kategoria: płatność podzielona

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę zrealizowana przez nabywcę specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT – na jego rachunek VAT.

Rachunek VAT jest tworzony przez bank automatycznie, jako dodatkowe konto, do każdego rachunku założonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (rachunku rozliczeniowego w banku lub w SKOK).

Kto może stosować MPP

Mechanizm podzielonej płatności mogą stosować wyłącznie podatnicy VAT, którzy opłacają transakcje za pośrednictwem przelewu, w PLN. W zależności od wartości transakcji i rodzaju towarów lub usług, których ta transakcja dotyczy, split payment może mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy.

Mechanizmu podzielonej płatności nie możesz stosować, jeśli:

 • jesteś konsumentem (nie prowadzisz działalności gospodarczej),
 • jesteś przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT
 • (np. od podatników zwolnionych z VAT),
 • rozliczasz się gotówką lub za pomocą karty.

Dobrowolny split payment

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, podatnikiem VAT i kupujesz towary od innego przedsiębiorcy (jesteś nabywcą), płacąc za fakturę możesz podjąć decyzję o dobrowolnym zastosowaniu podzielonej płatności. W takim przypadku wybierasz komunikat przelewu, a bank rozdziela twoją płatność na dwa różne rachunki twojego dostawcy: rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT.

Możesz opłacać w ten sposób wszystkie faktury od dostawców lub tylko wybrane,
a pozostałe regulować tradycyjnie – opłacając przelewem kwotę brutto faktury. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy twój dostawca zastrzeże
w umowie, że nie chce stosować MPP. W takim wypadku powinieneś zapłacić mu kwotę brutto zwykłym przelewem.

Pamiętaj: Decyzję o podziale płatności podejmuje nabywca, a sprzedawca może zastrzec, że nie chce stosować MPP, tylko wtedy kiedy transakcja nie jest objęta obowiązkowym MPP. W przypadku transakcji, które muszą być objęte MPP,
takiej swobody nie ma żadna z jej stron.

Obowiązkowy split payment

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają podatnicy VAT, którzy:

Towary lub usługi „wrażliwe” objęte obowiązkowym MPP to m.in. o dostawa płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych, części do silników spalinowych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także usługi budowlane i sprzedaż detaliczna części samochodowych.

Musisz stosować MPP, jeśli choćby jedna pozycja na fakturze, której wartość brutto przekracza 15 tys. zł, dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).

Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły, MPP nie jest stosowany:

 • w transakcjach  realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedawcą na dzień dokonania dostawy był podmiot prywatny
  (nie publiczny),
 • w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego,
  w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

Pamiętaj. Obowiązkowy MPP zastąpił tzw. odwrotne obciążenie towarami wrażliwymi w obrocie krajowym. Podatnik, który przed dniem 1 listopada 2019 r. dokonywał np. dostawy towarów wrażliwych albo świadczył usługi budowlane, wystawiał fakturę bez stawki i kwoty podatku VAT dodając adnotację “odwrotne obciążenie”. Po 1 listopada 2019 r. wystawia fakturę z podatkiem VAT obliczonym według stawki 8% lub 23% i jeżeli kwota na fakturze przekracza 15 000 zł oznacza ją zwrotem „mechanizm podzielonej płatności”.

Jak zapłacić za fakturę stosując MPP

Transakcje objęte MPP muszą być realizowane przez rachunki bankowe lub w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które często określa się jako rachunki rozliczeniowe lub firmowe.

Te rachunki widnieją w Wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”).

Jeżeli znalazłeś rachunek swojego kontrahenta w Wykazie, możesz mu zapłacić za fakturę stosując podzieloną płatność. Przelew dotrze do odbiorcy tylko wtedy, gdy wskażesz na fakturze numer rachunku firmowego. Jeśli zlecisz przelew w MPP kontrahentowi, który podał na fakturze numer rachunku osobistego (ROR), przelew wróci na twój rachunek firmowy.

Z kolei jeśli to ty wystawiłeś fakturę, sprawdź czy twój rachunek jest w Wykazie, bo tylko wtedy kupujący może ci na za nią zapłacić w MPP.

Pamiętaj: Jeśli kupujący płaci ci za transakcję objętą obowiązkiem podzielenia płatności, musisz mieć rachunek VAT, żeby ją przyjąć. Twój bank lub SKOK otworzył
ci taki rachunek, o ile korzystasz z konta firmowego. Nie musisz znać jego numeru ani umieszczać go na fakturze – rozdzielenie płatności na kwotę netto
i VAT następuje w systemie banku. Nie musisz robić oddzielnych przelewów na rachunek rozliczeniowy dostawcy i jego rachunek VAT – płatność w MPP realizujesz jednym przelewem.

Nie masz rachunku VAT, jeśli w swojej firmie używasz konta osobistego (prywatnego, ROR). W tym przypadku nie będziesz mógł sprzedawać i nabywać towarów lub usług, które są objęte obowiązkowym MPP.

Kwota VAT wpłacona w systemie MPP trafia na rachunek VAT odbiorcy. Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą do ciebie. Urząd skarbowy nie może nimi dysponować, sprawuje jednak nadzór nad ich uwolnieniem, czyli  przekazaniem ich na twój rachunek firmowy. Do tego czasu nie możesz nimi dowolnie dysponować.

Komunikat przelewu MPP

Jeśli chcesz lub musisz zapłacić za transakcję z wykorzystaniem MPP, możesz to zrobić tylko za pomocą specjalnego przelewu – komunikatu przelewu. Wpisujesz w nim:

 • kwotę podatku VAT (lub część),
 • kwotę sprzedaży brutto (lub część),
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. Jeżeli płatność dotyczy zaliczki na poczet dostaw towarów bądź usług – w miejscu numeru faktury wpisujesz zwrot „zaliczka”. Jeżeli płacisz za więcej niż jedną fakturę, to w miejscu numeru faktury wpisujesz okres, z którego pochodzą faktury. Nie może być krótszy niż jeden dzień
  i dłuższy niż jeden miesiąc.
 • NIP dostawcy.

W przypadku płatności podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w komunikacie przelewu wpisz:

 • kwotę podatku, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
 • numer dokumentu związanego z płatnością (tj. z dokumentu wystawionego przez płatnika),
 • numer za pomocą.

Przy płatności bank pobierze wskazaną kwotę podatku z twojego rachunku VAT (jeśli masz na nim środki z VAT zapłaconego przez twoich nabywców, albo ze zwrotu VAT
z urzędu skarbowego). Jeżeli środków na rachunku VAT będzie za mało, to pozostałą część bank ściągnie z rachunku firmowego.

Pamiętaj: Możesz opłacić przy pomocy jednego komunikatu przelewu kilka faktur objętych MPP, pod warunkiem że otrzymasz je w okresie nie krótszym niż jeden dzień
i nie dłuższym niż jeden miesiąc. W takim przypadku komunikat przelewu obejmuje wszystkie faktury z tego okresu i zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanego na fakturach, za które dokonujesz płatności. W komunikacie przelewu, zamiast informacji o numerze faktury wpisujesz okres, za który dokonujesz płatności.

Wpłaty i wypłaty z rachunku VAT

Jakie środki mogą zasilić rachunek VAT Co możesz opłacić ze środków zgromadzonych na rachunku VAT 
zapłata podatku VAT za faktury opłaconej z wykorzystaniem MPP, należny podatek VAT do urzędu skarbowego, w tym podatku VAT
z tytułu importu towarów,
przelew między własnymi rachunkami VAT podatnika, które posiada w jednym banku zwrot kwoty VAT z tytułu korekty faktury – przy użyciu komunikatu przelewu
zwrot kwoty VAT z urzędu skarbowego składki z tytułu ubezpieczenia społecznego (ZUS)
zwrot kwoty VAT z tytułu korekty faktury – przy użyciu komunikatu przelewu dodatkowe zobowiązanie podatkowe, a także odsetki za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego
podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek
podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne, a także odsetki za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego
należności celne oraz odsetki za zwłokę od tych należności
podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rachunek VAT płatnika, czyli zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy

Kiedy i jak można przenieść pieniądze z rachunku VAT

Jeżeli nie będziesz mógł wykorzystać pieniędzy na rachunku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym, ZUS lub opłaty należności celnych, to możesz złożyć bezpłatny wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków czyli przekazanie ich na twój rachunek firmowy. We wniosku wskazujesz kwotę, jaką chcesz wypłacić
z rachunku VAT. Ze środków przekazanych z rachunku VAT na rachunek firmowy możesz korzystać bez ograniczeń.

Urząd ma 60 dni na podjęcie decyzji. Jeśli wyrazi zgodę, ty i twój bank otrzymacie postanowienie. Na jego podstawie bank powinien niezwłocznie przelać środki
z rachunku VAT na twój rachunek rozliczeniowy.

W czasie, w którym urząd rozpatruje twój wniosek możesz wykorzystywać środki
z rachunku VAT do zapłaty kontrahentom faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności lub do zapłacenia należnego VAT. Bank  przeleje wówczas kwotę do wysokości środków posiadanych na rachunku VAT na dzień otrzymania informacji
o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Urząd skarbowy może odmówić wydania zgody na przeniesienie pieniędzy z rachunku VAT, tylko gdy:

 • posiadasz zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości),
 • zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane lub zostanie określone ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT.

Pamiętaj, że na postanowienie, w którym urząd wyraża zgodę na uwolnienie środków przysługuje ci zażalenie, np. jeżeli uwolniona kwota będzie inna niż ta, o którą wnioskowałeś. Możesz się także odwołać od decyzji, w której urząd skarbowy odmówił ci wydania zgody na przeniesienie środków z rachunku VAT.

Zażalenie lub odwołanie wnosisz za pośrednictwem twojego urzędu skarbowego do właściwej ze względu na twoje zamieszkanie lub siedzibę firmy izby administracji skarbowej. W zażaleniu lub odwołaniu musisz opisać zarzuty przeciw decyzji i treść twojego żądania.

Na złożenie odwołania masz 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jakie korzyści daje stosowanie MPP

Domniemanie dochowania należytej staranności

Jeśli nieświadomie będziesz przeprowadzał transakcje VAT z nieuczciwym kontrahentem a urząd skarbowy będzie kwestionował prawo do obniżenia naliczonego podatku VAT, korzystanie z MPP będzie ważnym dowodem na to, że dochowałeś należytej staranności.

Brak karnych odsetek za zwłokę

Do zaległości w podatku VAT powstałej za okres rozliczeniowy, za który wykazałeś kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika faktur zapłaconych w MPP, nie będą mieć zastosowania podwyższone 150% odsetki od zaległości podatkowych.

Zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie  25 dni

Przy korzystaniu z MPP, zwrot podatku na rachunek VAT otrzymasz w przyśpieszonym terminie (25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji). Jeśli złożysz wniosek o zwrot na rachunek VAT, urząd nie może przedłużyć terminu zwrotu.

Egzekucja sądowa i administracyjna

Środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowych
i administracyjnych z tytułów innych niż podatek VAT, odsetki od zaległości w VAT, podatek dochodowy i odsetki od tego podatku, podatek akcyzowy i odsetek od podatku akcyzowego, należności celnych i odsetek od należności celnych oraz składek ZUS.

Sankcje VAT

Do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie stosuje się sankcji w VAT.

Obniżenie kwoty zobowiązania (tzw. skonto)

Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego nastąpi w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty można obniżyć. Obniżenie wylicza się według wzoru:

S = Z * r * (n/360)

gdzie:
S – oznacza kwotę, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych złotych
Z – oznacza kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania
r – oznacza stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku
n –  oznacza liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin do zapłaty podatku, włącznie z tym dniem

Sankcje za niestosowanie obowiązkowego MPP

Sankcja dla sprzedawcy

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno – skarbowego stwierdzi, że jako sprzedawca (firma), pomimo obowiązku, nie oznaczyłeś faktury zwrotem „mechanizm podzielonej płatności”, ustali ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Będzie to kwota odpowiadająca 30% kwoty podatku VAT z faktury, przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych MPP.  Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą za te wykroczenie poniosą  odpowiedzialność przewidzianą
w kodeksie karnym skarbowym i mogą otrzymać grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (może być to nawet 5,4 mln zł).

Jeśli źle oznaczyłeś fakturę, możesz uniknąć sankcji, jeżeli twój kontrahent (nabywca) opłacając ją, zastosuje podzieloną płatność.

Sankcje dla kupującego

 • Jeżeli jako kupujący, pomimo obowiązku, nie rozliczysz się w systemie MPP, urząd skarbowy ustali ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT przypadającej na towaru lub usługi objęte MPP. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, poniosą za te wykroczenie odpowiedzialność przewidzianą
  w kodeksie karnym skarbowym i mogą otrzymać grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych (może być to nawet 21,6 mln zł).
 • Jeśli po 1 stycznia 2020 r., zapłacisz za fakturę z pominięciem MPP, taki wydatek (płatność) nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.
  Nawet jeżeli zapłacisz za fakturę poza systemem MPP (np. zwykłym przelewem), możesz uniknąć sankcji, jeżeli sprzedawca prawidłowo rozliczy podatek VAT przypadający na tę sprzedaż.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/co-to-jest-mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp-i-jak-go-stosowac

Odpowiedzialność solidarna za VAT sprzedawcy

Razem z likwidacją odwrotnego obciążenia, zastąpionego przez mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności, od 1 listopada 2019 wprowadzono zmiany w zakresie odpowiedzialności kupującego za zobowiązania VAT sprzedawcy.

Podatnicy, nabywający towary (tylko towary) wymienione w załączniku 15 do ustawy (pisałem o tym załączniku w moim poprzednim wpisie), odpowiada solidarnie za jego zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT, proporcjonalnie do wartości nabycia, jeżeli nabywca wiedział, lub miał uzasadnione podstawy do przypuszczania, że dostawca może nie wywiązać się z obowiązku opłacenia podatku od tego nabycia.

Nie ma żadnego limitu kwotowego dla odpowiedzialności solidarnej.

Odpowiedzialność solidarna może być wyłączona poprzez uregulowanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zalecam stosowanie tej formy płatności także dla kwot transakcji o wartości nie przekraczającej 15 000 zł, nawet jeżeli faktura nie ma oznaczenia “mechanizm podzielonej płatności”, ale zawiera towary wymienione w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. W praktyce bowiem, w razie kontroli, może być trudne do udowodnienia, że nie mieliśmy podstaw do przypuszczania, że sprzedawca może nie wywiązać się z obowiązku opłacenia podatku VAT, czy to celowo czy z innych przyczyn np. upadłość spółki.

Pamiętaj!

Opłacając fakturę z użyciem mechanizmu podzielonej płatności unikasz ryzyka odpowiedzialności za podatek VAT nie odprowadzony przez sprzedawcę.

Zmiany w VAT i fakturach od 1.11.2019 r.

Obowiązuje dla podatników zarówno bez VAT jak i z VAT-em

Obowiązkowo od 1 listopada 2019 r. wchodzi mechanizm podzielonej płatności „split payment”. Przestaje obowiązywać mechanizm „odwrotne obciążenie”. Towary i usługi objęte tym mechanizmem ujęte zostały w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Jeżeli od 1.11.2019 r. kupiłeś towary lub usługi ujęte w tabeli z załącznika nr 15, musisz:
☐ zapłacić za fakturę przelewem za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (w osobne pole wpisujemy kwotę netto, w osobne kwotę VAT),
☐ zapłacić z rachunku firmowego (zgłoszonego w centralnej ewidencji działalności gospodarczej CEiDG)
nie możesz płacić kartą płatniczą
nie możesz płacić przez rachunek bankowy – osobisty (konto prywatne)

Obowiązuje podatników VAT

Jeżeli od 1.11.2019 r. sprzedajesz towar lub usługę ujętą w tabeli z załącznika nr 15 za kwotę równą lub przewyższającą 15.000 zł, musisz:
☐ na fakturze sprzedaży umieścić zdanie „mechanizm podzielonej płatności”

Sankcje

Nie stosowanie się do obowiązków, może:
☐ dla sprzedawcy skutkować karą w wysokości 30% podatku VAT wykazanego na fakturze,
☐ dla nabywcy skutkować karą w wysokości 30% podatku VAT wykazanego na fakturze oraz dodatkowo od 1.1.2020 r. skutkować będzie brakiem prawa do kosztów uzyskania przychodów faktury kosztowej.

Uwaga!

Biuro rachunkowe nie weryfikuje faktur pod kątem czy zostały zapłacone “mechanizmem podzielonej płatności”. Właściciel firmy ma obowiązek sprawdzić i zapłacić faktury (wykazanych towarów lub usług w tabeli z załącznika nr 15) przelewem, z zastosowaniem “mechanizmu podzielonej płatności”.

Obowiązkowa płatność podzielona zamiast odwrotnego obciążenia od 1 listopada 2019

Od 1 listopada 2019 opodatkowanie podatkiem VAT niektórych transakcji z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia przestanie obowiązywać. Nie będziemy więc już wystawiać faktur VAT “odwrotne obciążenie”, odejdzie również uciążliwe rozliczanie nabyć opodatkowanych w ten sposób.

Zamiast odwrotnego obciążenia obowiązywać zacznie obowiązkowa płatność podzielona. Podatek VAT od faktur dokumentujących świadczenie usług i dostawę towarów, dla których w ustawie przewidziano ten obowiązek, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, będzie płacony na specjalne wyodrębnione konto sprzedawcy.

Obowiązkowa płatność podzielona będzie miała zastosowanie dla transakcji między firmami, jeżeli sprzedawca jest podatnikiem VAT, o wartości ponad 15 000 zł, bez względu na liczbę płatności. Transakcje o wartości do 15000 zł nie będą obowiązkowo objęte tym mechanizmem.

Sprzedawca na fakturach zawierających pozycje obowiązkowo opłacane w ten sposób musi umieścić adnotację “mechanizm podzielonej płatności“.

Uwaga na sankcje!

W przypadku uchybienia obowiązkowi umieszczenia na fakturze adnotacji “mechanizm podzielonej płatności” sprzedawca naraża się na sankcje w kwocie 30% wykazanego na fakturze podatku VAT od pozycji objętych tym obowiązkiem.

Sankcje dla nabywcy

Identyczną sankcję przewidziano dla nabywcy, który nie opłacił faktury “mechanizm podzielonej płatności” w prawidłowy sposób. On także będzie płacił dodatkową sankcję 30% od podatku VAT pozycji faktury opłacanych obowiązkowo z zastosowaniem podzielonej płatności. Dodatkową sankcją dla nabywcy, obowiązującą od 1 stycznia 2020, będzie brak możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów kwoty towarów i usług opłaconych nieprawidłowo.

Obowiązek stosowania tego mechanizmu będzie dotyczył wyłącznie towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Poniżej prezentujemy treść tego załącznika. Pogrubioną czcionką zaznaczono pozycje, które do tej pory nie były objęte opodatkowaniem według mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Poz.

Symbol 
PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)

1

05.10.10.0

Węgiel kamienny

2

05.20.10.0

Węgiel brunatny (lignit)

3

ex 10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku

4

19.10.10.0

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

5

19.20.11.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego

6

19.20.12.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)

7

ex 20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

8

ex 20.59.30.0

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

9

ex 22.21.30.0

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

10

24.10.12.0

Żelazostopy

11

24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

12

24.10.31.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

13

24.10.32.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

14

24.10.35.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

15

24.10.36.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

16

24.10.41.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 

17

24.10.43.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

18

24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

19

24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

20

24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 

21

24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

22

24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

23

24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

24

24.10.71.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 

25

24.10.73.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 

26

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

27

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

28

24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

29

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

30

24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

31

24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

32

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

33

24.31.10.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

34

24.31.20.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

35

24.32.10.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

36

24.32.20.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 

37

24.33.11.0

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 

38

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

39

24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

40

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

41

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43

42

24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

43

bez względu na symbol PKWiU

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

44

ex 24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

45

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

46

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

47

24.43.11.0

Ołów nieobrobiony plastycznie

48

24.43.12.0

Cynk nieobrobiony plastycznie

49

24.43.13.0

Cyna nieobrobiona plastycznie

50

24.44.12.0

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

51

24.44.13.0

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

52

24.44.21.0

Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

53

24.44.22.0

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

54

24.44.23.0

Druty z miedzi i jej stopów

55

24.45.11.0

Nikiel nieobrobiony plastycznie

56

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

57

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali

58

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali

59

ex 26.11.30.0

Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

60

26.20.1

Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

61

ex 26.20.21.0

Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

62

ex 26.20.22.0

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

63

ex 26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

64

26.40.20.0

Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

65

ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

66

26.70.13.0

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

67

27.20.2

Akumulatory elektryczne i ich części 

68

28.11.41.0

Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych

69

ex 28.23.26.0

Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

70

ex 29.31.10.0

Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 

71

29.31.21.0

Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe

72

29.31.22.0

Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych

73

29.31.23.0

Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach

74

29.31.30.0

Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów

75

29.32.20.0

Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 

76

29.32.30.0

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane

77

30.91.20.0

Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych

78

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

79

38.11.49.0

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

80

38.11.51.0

Odpady szklane 

81

38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

82

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

83

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

84

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

85

38.12.26.0

Niebezpieczne odpady zawierające metal

86

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

87

38.32.2

Surowce wtórne metalowe

88

38.32.31.0

Surowce wtórne ze szkła

89

38.32.32.0

Surowce wtórne z papieru i tektury

90

38.32.33.0

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

91

38.32.34.0

Surowce wtórne z gumy

92

 

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

93

 

Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

94

ex 58.29.11.0

Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

95

ex 58.29.29.0

Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

96

ex 59.11.23.0

Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

97

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730)

98

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

99

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

100

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

101

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

102

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

103

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

104

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

105

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

106

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

107

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

108

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

109

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

110

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

111

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

112

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

113

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

114

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

115

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

116

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

117

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

118

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

119

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

120

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających 

121

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

122

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

123

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

124

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

125

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

126

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

127

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

128

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

129

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

130

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

131

43.34.10.0

Roboty malarskie

132

43.34.20.0

Roboty szklarskie

133

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

134

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

135

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

136

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

137

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

138

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

139

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

140

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

141

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

142

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

143

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

144

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

145

45.31.1

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

146

45.32.1

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

147

45.32.2

Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

148

ex 45.40.10.0

Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

149

ex 45.40.20.0

Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli 

150

ex 45.40.30.0

Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli